17 Ekim 2017 Salı , 18:09

MAB Dernek Tüzüğü

KURULUŞ VE MERKEZ

Madde 1 – Kuruluş Ve Merkez

 • Derneğin adı: Meslek Adamları Birliği Derneği’dir. Kısa adı MAB’dır.
 • Derneğin merkezi Mersin’dedir.
 • Dernek gerekli gördüğü yerlerde şubeler ve temsilcilikler açabilir.

DERNEĞİN İLKELERİ

Madde 3 – Derneğin ilkeleri

M A B,

 1. İnsan olmak gibi en üst kimliği esas alan, farklılığı zenginlik olarak gören katılımcı anlayışı,
 2. İnsan haysiyeti ve insan haklarının, vazgeçilmez değerler olduğunu,
 3. Kadın ve erkeğin bir bütünün parçaları olarak ailenin kutsallığını,
 4. Evrensel iş ahlakı kurallarını,
 5. Meslek adamlığının, işin ve müşterinin üstün değerler olduğunu,
 6. Emek, sermaye ve girişimciliğin birbirlerini tamamladığını,
 7. İyi insan ilişkilerinin, saygı, sevgi ve hoşgörü temeline dayandığını,
 8. Toplum huzurunun,  üretimde verimlilik,  paylaşımda sosyal adalet ile sağlanacağını,
 9. Demokratik sivil toplum anlayışını,
 10. Uygarlığın; çok çalışarak, olumlunun takdir ve teşvik edilmesi ve olumsuzun engellenme tepkileriyle gelişeceğini,
 11. İnsanın insanı istismar etmesi (aldatması) nin insan hayatında hiç yerinin olmaması gerektiğini,

Temel ilkeler olarak kabul eder.

DERNEĞİN AMACI

Madde 4 – Derneğin Amacı

A – Kişisel ve Mesleki Gelişim Açısından;

 1. Her kesimden, her meslekten şahsiyetli,  ( dürüst,  çalışkan ve itibarlı ) üyeler arasında;
  a- Arkadaşlık, dostluk ve iyi ilişkiler oluşturmak;
  b- Ekonomik, sosyal ve kültürel gelişme;  dayanışma ve yardımlaşma sağlamak;
  c- Güven ortamında müşteri – iş çerçevesini hazırlamak;
 2. Meslek mensubunun bilgi ve tecrübelerinden, meslektaşlarına ve diğer meslek adamlarına katkı sağlamak;
 3. Üyeler ve aileleri arasında yakınlaşma sağlamak, çeşitli etkinliklerle üyeleri öne çıkararak topluma kazandırmak, tanıtmak,  kabiliyetini ortaya çıkarmak ve başarısını arttırmak;
 4. Saygın meslek adamları topluluğu içerisinde, yeni iş imkânları kazanmasında üyeye yardımcı olmak;
 5. Mesleki yenilikler hakkında eğitici çalışmalar yapmak, bilgi akışı sağlamak;

B – Toplumsal Kalkınma Açısından;

 1. Türk Milleti’nin, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda kalkınması için, Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ve öne geçmek;
 2. İnsan haklarının ve sosyal kaynaşmanın gelişimine katkıda bulunmak;
 3. Şahsi ve mesleki yönden eğitimli, gelişmiş, dayanışma ve yardımlaşma anlayışına sahip nitelikli insan topluluğu oluşturmak.

C – Kültürel ve Ahlaki Değerler Açısından:

 1. İş hayatında bütün mesleki kesimleri içine alan bir yelpaze içerisinde, ortak iş ve meslek ahlakının ve örnek meslek adamlığının oluşmasını sağlamak, Meslek adamlığını güvenilir seviyeye çıkarmak, çevreye ve yeni nesillere örnek ve önder meslek adamı yetişmesine zemin hazırlamak;
 2. Evrensel meslek ahlakına saygılı, Milli, tarihi ve kültürel değerlerimize sahip, güvenilir kişiler topluluğu oluşturmak.

DERNEĞİN ÇALIŞMA ALANLARI

Madde 5 – Derneğin Çalışma Alanları

 1. Ticari, mesleki, siyasi, sosyal ve ekonomik konularda;  sanat, çevre ve toplum huzuru alanlarında görüşlerini üyelerine, kamuoyuna ve ilgililere duyurur ve bu amaçla radyo, TV, gazete, kitap, bülten, broşür, internet ve gelişen bilişim teknolojileri gibi, diğer bütün yayın organlarından yararlanır.
 2. İletişim organları ile işbirliği yapar, gerektiğinde bu konuda dernek bilfiil faaliyette bulunabilir; görsel, işitsel iletişim araçları kurabilir, işletebilir.
 3. Dernek amacına uygun olan federasyon ve konfederasyonlara katılabilir.
 4. Amaca uygun olarak iktisadi işletme, şirket, kooperatif kurabilir, iştirak edebilir.
 5. Amacına uygun çalışmalarla ilgili olarak gayrimenkuller edinebilir, ipotek dâhil olmak üzere gayrimenkuller üzerine her nevi irtifak şufa gibi ayni, kira gibi şahsi hakları iktisap, tesis, terkin veya terk edebilir.
 6. Yardım toplama kanunu ile tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alabilir, verebilir. Şartlı, şartsız vasiyet yoluyla, bağışlar kabul edebilir. Piyango, balo, vb. faaliyette bulunabilir.
 7. Üyeler arasında yakınlaşmayı sağlamak üzere Yurt içinde ve yurt dışında ticari, turistik, sosyal, kültürel çalışmalar yapabilir; ayrıca, mesleki tanıtım toplantıları, fuarlar, geziler, mesleki turlar vb. etkinlikler düzenleyebilir.
 8. Uzmanlık alanlarını ve mesleki özelliklerini dikkate alarak üyeler arasındaki ekonomik sosyal ve ticari dayanışmayı geliştirecek türlü çalışmalar yapabilir.
 9. Meslek dallarında ve güzel sanatlarda katkı ve gelişme sağlamak amaçlı çalışmalarda bulunabilir.
 10. Dünyadaki mesleki,  ilmi ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yeniliklerin ve yeni çıkan alet ve cihazların tanıtılması için gerekli çalışmalar yapabilir.
 11. Çağdaş ve klasik meslek kültürünün gelişmesi ve yaygınlaşması için bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ve teşvik eder. Bunun için yarışmalar, günler, geceler, şölenler, konferanslar açık oturumlar,  anma günleri,  şenlikler,  kurslar düzenler, ödüller verir.
 12. Dernek, tahsil ve araştırmayı teşvik maksadıyla üyelere, yakınlarına ve muhtaçlara ayni nakdi destekte bulunabilir.
 13. Dernek, üyesi olan – olmayan Meslek Adamının eğitimi ve gelişimi maksadıyla; mesleki kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım,  bağış alabilir;  aynı amaçla,  aynı şekilde bu kuruluşlara yardımda bulunabilir.
 14. İlgili iş kolları ve meslek dalları ile iş birliği yaparak, pazar temin edebilir ve üyelerin işlerinin gelişmesine yardımcı olur.
 15. Küçük sermayelerin birleştirilmesi ile çok ortaklı büyük yatırım işletmelerinin kurulmasını teşvik eder; katılabilir ve kurabilir.
 16. Üyelerine çalışan temin etme, yetiştirme,  yetişmiş olanları üyelerine veya uygun kurumlara yerleştirme, bilgilendirme vb. hizmetlerde bulunur.
 17. Dernek, üyeleri arasında ve toplumda sevgi, saygı, kardeşlik, yardımlaşma, birlik ve beraberliğin temini, hayat seviyesinin yükseltilmesi için çalışmayı, ortak hareket etmeyi teşvik eder, muhtaçlara yardım inancının gelişmesi için çalışır.
 18. Resmi dairelerle ve her türlü oda, dernek, vakıf, birlik gibi kuruluşlarla yasal çerçevede iş birliği yapar, uğraş verdiği konularda birlikte kamuoyu oluşturur.
 19. İnsan ve çevre sağlığıyla ilgili olarak bulaşıcı hastalıklar, uyuşturucular ve diğer kötü alışkanlıklar ile mücadele için gerekli kişisel ve toplumsal çalışmaları yapar.
 20. Doğal ve tarihi çevreyi koruyucu, çevre bilincini geliştirici çalışmalarda bulunur. Ağaçlandırma,  hatıra ormanları,  parklar, bahçeler tesis eder, erozyonla mücadeleyi destekler,
 21. Kardeş köy,  okul,  mahalle vb. seçmek suretiyle mesleki, sosyal, kültürel konularda, sağlık, çağdaş çevre ve sanat alanlarında çalışmalarda bulunur.
 22. Bütün eğitim kurumlarıyla amacına uygun konularda iş birliği yapar.
 23. Her türlü sporun ve sporcunun gelişmesi için çalışmalar yapabilir, tesis açabilir, spor kulüpleri kurabilir.
 24. Meslek adamlarını doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren bürokrasideki aksaklıkların, işlemedeki yavaşlık ve tıkanıklıkların giderilmesi için girişimde bulunur, ilgili idari, adli vb. mercilerle irtibata geçer, konu ile ilgili kamuoyu araştırmaları yapar. Bu konularda resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapabilir.
 25. Ayrılıkçı olmayan Demokrasi kültürünün yerleşmesi, insan hakları çerçevesinde demokratik anlayışın gelişmesi ve kitlelere yayılması için çalışmalar yapar.
 26. Dernek bir sivil toplum kuruluşu olarak, hizmet için seçilmiş veya atanmış kişilerin çalışmalarını takip edebilir ve görüşlerini kamuyla paylaşabilir.
 27. Her konuda temiz toplum oluşturmak için çalışmalar yapar.
 28. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için dernek bünyesinde komisyon, kurul, komite ve benzeri adlarla faaliyet birimleri kurabilir.